مکانيک برداري براي مهندسان

مشخصات کتاب
  • ناشر:
  • رده کنگره: ‏ 1390‏ م7/‏ 350‏ TA