مکانيک برداري براي مهندسان استاتيک

مشخصات کتاب
  • مؤلف: |
  • ناشر:
  • رده کنگره: ‏ 1383‏ 7م 87ب /‏ 351‏ TA