مکانيزم هاي بافندگي حلقوي پودي

مشخصات کتاب
  • مؤلف:
  • ناشر:
  • رده کنگره: ‏7م 9م /‏680 ‏ TT