مکالمات روزمره تايلندي ‏-‏ فارسي : بانضمام فرهنگ مکالمات در موقعيتهاي گوناگون با ترجمه فارسي ، واژه نامه تايلندي ‏-‏ فارسي و تلفظ واژه ها

مشخصات کتاب
  • مؤلف:
  • ناشر:
  • رده کنگره: ‏7م 2د/‏8/‏4158‏ PL