منظومه اي دوزبانه : از برگردان ساده و يا نيمه تفسيري از پاره اي اشعار انگليسي به صورت سروده هاي پارسي

مشخصات کتاب
  • مؤلف:
  • ناشر:
  • رده کنگره: ‏1381‏8ه3ي /‏7980‏ PIR