ملاحظاتي در ابزارهاي تامين مالي در اسلام ، نظريه و عمل

مشخصات کتاب
  • مؤلف: |
  • ناشر:
  • رده کنگره: ‏1382‏9م6آ/‏3368‏ HG