مقررات تعاوني ها : مجموعه قوانين و مقررات بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

مشخصات کتاب
  • ناشر:
  • رده کنگره: ‏ 1390‏ 28آ/‏ 1120‏ KMH